Voorwaarden Polychape

De onderstaande tekst moet ondertekend worden bij het ondertekenen van de offerte


Betreft : Polychape-vloeren


Polychape-vloeren zijn bestemd om rechtstreeks te weerstaan aan specifiek werk zoals in garages, kelders, bergruimten enz.


Ze hebben in de eerste plaats een functioneel karakter, terwijl hun uitzicht doorgaans een bijkomstig belang heeft.


Als deze vloeren in woon- en winkelruimten worden geplaatst, zoals de laatste tijd meer en meer het geval is, dient hiermee rekening te worden gehouden.


Ze worden niet geplaatst op vloerverwarming omwille van scheurvorming en loskomen van de kwarts-toplaag door de temperatuurswisselingen in de vloer.


De dekvloeren worden uitgevoerd op een draagvloer die, aansluitend op het storten en verdichten, een met de hand uitgevoerde oppervlaktebewerking met kwarts en evtl. pigment ondergaat.


De werktemperatuur bedraagt, zowel binnen als buiten, maximum 20 ° en de lokalen moeten tocht- en vorstvrij zijn.


Opbouw :

 

 • Folie 0.2 mm
 • Randisolatie 5 mm
 • Dekvloer: chape van rijnzand 08 / fijne kift
 • Wapening min. 2 mm of volgens opdracht opdrachtgever/architect
 • Toplaag: kwarts / cement / bindmiddel / pigment
 • Tetrapack te leveren en te leggen door opdrachtgever 48 uur na plaatsing van de polychape 
 1. om het droogproces te vertragen
 2. om beschadiging te voorkomen

Werkwijze :


De dekvloer wordt geplaatst met een minimum dikte van 5 cm boven het hoogste punt. De toplaag wordt aangebracht onmiddellijk na het plaatsen van de dekvloer d.m.v. een chapemes, dus niet machinaal. Dit heeft als gevolg dat “wolken” in de vloer zichtbaar blijven.


Er komen uitzettingsvoegen om de 25 m² of volgens plan van de architect. Afhankelijk van de omstandigheden worden deze gezaagd, of afgescheiden, d.m.v. een plastic latje of een profiel.


Twee dagen na plaatsing moeten deze vloeren volledig afgedekt worden met tetrapack en op alle naden afgeplakt. Na uitdroging slaan de vloeren mat uit en worden bij voorkeur nabehandeld en onderhouden met lijnoliehoudende zepen. Dit ten vroegste 28 dagen na het verwijderen van de tetra-pack. Elk product op zich geeft een specifiek uitzicht en de frequentie van deze behandeling is afhankelijk van het product en de belasting. Deze behandeling is zeer eenvoudig en verhoogt de levensduur.


Kleurverschillen :


zijn om diverse redenen praktisch onvermijdelijk in dergelijke vloeren.


Wij vernoemen in het bijzonder :

 

 • uitzweten van de polychape
 • kleuronregelmatigheid van het cement
 • verspreiding, hoeveelheid en kwaliteit van het pigment

Factoren zoals het watergehalte, de verhardingsvoorwaarden (bezonning, tocht, …) kunnen de carbonatievoorwaarden van het cement wijzigen. Door deze carbonatieverschillen kunnen alle gebruikte pigmenten variëren van zeer licht tot donker.


Tijdens het drogen van de vloeren kan een hoeveelheid door het cement vrijgemaakte kalk door het verdampende water naar het oppervlak worden afgevoerd. Dit uitzweten veroorzaakt witachtige vlekken, die door het verkeer erg langzaam verdwijnen.


Daarom is het aangeraden om een week na afdekking met tetrapack, de polychape op eventuele kalkuitslag te controleren en de vloer met een natte dweil, eventueel gedrenkt in water en azijn, te reinigen en de tetrapack te herplaatsen. Te herhalen na 2 weken. Bedekking pas verwijderen als alle werkzaamheden in de gevloerde ruimte(s) achter de rug zijn. Zo beschermt u de vloer tegen vervuiling en beschadiging. Zaken waarvoor we uiteraard niet verantwoordelijk zijn.


De tint van het cement kan wisselen naargelang zijn herkomst, zijn aard enz. Deze verschillen hebben onvermijdelijk een invloed op het uitzicht van de vloer.
Tenslotte, wanneer de vloer gekleurd is, kunnen kleurverschillen worden veroorzaakt door een onregelmatige verspreiding van het pigment of door inwerking van de kalk. Bovendien kan het gebruik van een onstabiel pigment eveneens kleurverschillen veroorzaken.


Om al die redenen geeft de Technische Voorlichting 122 van het Wetenschappelijk en Technische Centrum van de Bouwnijverheid de volgende raad :


“De gelijkmatigheid van tint is moeilijk te bekomen en, omdat ze niet onderworpen is aan reglementen, moet de uitvoerder er zijn klant van verwittigen. Voornamelijk wat de groene tint betreft heeft de ervaring uitgewezen dat de regelmatigheid en de duurzaamheid wisselvallig zijn. “

Scheurvorming


Tijdens het drogen ontstaat aan het oppervlak een droge laag, waarvan de dikte toeneemt in de tijd. Deze laag wil een krimpverkorting ondergaan. Aangezien het onderliggende materiaal dit praktisch geheel belemmert, worden zulke hoge trekspanningen opgewekt dat dit resulteert in een craquelépatroon. In sommige omstandigheden kan zelfs een goede nabehandeling dit niet voorkomen (differentiële krimp).


Dekvloeren op basis van hydraulische bindmiddelen (bv. cement) ondergaan een krimp ten gevolge van de verdamping van het aanmaakwater, die ongeveer één jaar duurt. Niettegenstaande er voegen worden voorzien is het dus niet uitgesloten dat er alsnog krimp- en andere scheuren voorkomen.


Vlekken veroorzaakt door het oliën en vetten

Wij hebben reeds herhaaldelijk vastgesteld dat het begrip “bestand tegen oliën en vetten” zeer verschillend wordt geïnterpreteerd. Cementgebonden bedrijfsvloeren kunnen worden beschouwd als zijnde bestand tegen minerale oliën, maar dat betekent geenszins dat deze producten geen vlekken kunnen veroorzaken. De publicatie “Bedrijfsvloeren” van het Verbond der Cementnijverheid bepaalt dienaangaande :


“… is niet ondoordringbaar voor vloeistoffen en inzonderheid koolwaterstoffen die in de bekleding dringen, deze bevuilen, wat meebrengt dat alvorens een latere deklaag kan worden aangebracht, het oppervlak zeer diep moet worden uitgekapt.”


Men kan bijgevolg stellen dat polychapes niet door oliën en vetten worden aangetast (voor zover deze niet te zuur zijn), maar dat deze producten sporen nalaten die onuitwisbaar worden indien ze niet onmiddellijk worden verwijderd.

Back to Top